Co udělat při požáru?

Riziko požáru je stále velice podceňované. Hasiči v ČR v roce 2022 přitom vyjížděli k 20 790 požárům, což je ve srovnání s předchozím rokem nárůst o zhruba 30 %. Během požárů a v přímé souvislosti s nimi ve stejném roce zahynulo 212 lidí. I přes masivní osvětu mnoho lidí neví, jak v takové situaci zareagovat, což může mít – a často i mívá – fatální následky. V našem článku se dozvíte, jaké kroky byste měli udělat, když požární hlásič pípá. Základem je vždy jednat rychle a myslet na životy a zdraví lidí a zvířat, nikoliv na majetek.  

Identifikace a lokalizace požáru

Vůbec prvním krokem je samotná identifikace požáru. Požár domu (nebo riziko požáru) můžete odhalit buď smyslově (uvidíte nebo ucítíte kouř či samotný oheň, případně unikající plyn), anebo pomocí detektorů. Detektor výbušného plynu vás upozorní na únik hořlavého metanu, propanu a butanu, detektor požáru zase odhalí kouř, a to pomocí optických nebo teplotních kouřových čidel.

Kromě samotné existence požáru je vhodné identifikovat jeho rozsah a zdroj. Tyto informace mohou zásadním způsobem usnadnit hasičům práci a urychlit hašení i evakuaci.

Informování ohrožených osob a hasičů

Neprodleně informujte o požáru všechny osoby, které se nacházejí v budově i v blízkém okolí. Zavolejte tísňovou linku 112 nebo 150 a při hlášení požáru sdělte tyto informace:

 • Vaše jméno a telefonní číslo, z něhož voláte,
 • adresu, kde došlo k požáru,
 • rozsah a zdroj požáru,
 • přibližný počet osob v objektu, případně počet osob, které potřebují lékařské ošetření.

Dále postupujte podle pokynů operátora a po příjezdu hasičů podle pokynů velitele zásahu.

TIP: Pokud došlo k požáru v exteriéru (např. požár auta, odpadkového koše apod.) nebo si nejste jisti adresou, najděte nejbližší lampu veřejného osvětlení a operátorovi nadiktujte číslo, které najdete na štítku přibližně ve výši očí.

Evakuace

Evakuace musí probíhat klidně a řízeně. Všechny osoby v prostoru by měly znát únikové cesty; v případě veřejných budov a bytových domů musí být tyto trasy zřetelně označeny. K evakuaci nepoužívejte výtahy, jelikož ty mohou selhat v důsledku výpadku proudu nebo poškození elektroniky ohněm. Uvíznutí ve výtahu je v případě požáru vysoce rizikové, jelikož vy se nedostanete ven a záchranáři k vám budou mít zhoršený přístup. Šachta navíc funguje jako komín, takže výtahová kabina bude během chvilky extrémně žhavá.

Nic neberte s sebou a nikdy se do požárem zasaženého prostoru nevracejte. Snažte se zjistit, zda někdo nezůstal v zasaženém prostoru a tuto informaci předejte hasičům. Pokud je v prostoru kouř, držte se během evakuace u podlahy (např. na všech čtyřech).  

Osobám, které vykazují známky otravy, případně mají tělesné či duševní postižení, seniorům a malým dětem poskytněte při evakuaci potřebnou pomoc.

Ochrana osob před kouřem a teplem

Nejdůležitější je ochrana dýchacích cest, aby se zamezilo vdechnutí kouře, které může vést k bezvědomí. Efektivní ochranu dýchacích cest poskytuje ve vodě namočená tkanina. Ochranu těla můžete zvýšit namočením oděvu.   

V případě uvíznutí v prostoru zasaženém požárem uzavřete všechny dveře a utěsněte je vlhkými textiliemi. Snažte se na sebe upozornit, například křičením, hlasitým boucháním do radiátorů nebo máváním přes zavřené okno. Okno ale neotvírejte – mohli byste tak požár rozšířit. Pokud vám hoří oděv, lehněte si na zem a kutálejte se. Na člověka, kterému hoří oděv, nelijte vodu – opařili byste ho, jelikož voda by při styku s pokožkou byla již vroucí. Raději se pokuste oheň udusit nehořlavou tkaninou.

TIP: Hasičům o sobě můžete dát vědět tak, že z okna vyvěsíte větší kus tkaniny – oděv, hadr, deku apod. Jde o zaužívaný způsob signalizace ohrožení požárem.

Omezení šíření požáru

Pokud je to možné, uzavřete hlavní přívod plynu a vypněte elektrický proud. Pokud to možné není, alespoň nepoužívejte elektřinu. Nikdy během požáru nevětrejte – přístup čerstvého vzduchu zrychluje šíření požáru. Myslete na to, že požár a kouř se mohou velmi rychle šířit i přes vzduchotechniku, a tedy směr a rychlost šíření můžou být špatně předvídatelné.  

V případě, že je rozsah požáru malý, zkuste jej uhasit nebo omezit jeho šíření pomocí hasicího přístroje. Pokud je uhašení požáru nad vaše síly nebo nevíte, jak hasicí přístroj správně použít, raději se o to ani nepokoušejte a zvolte rychlý únik z prostor.

Existuje několik typů hasicích přístrojů, přičemž každý typ je určen pro jiný zdroj požáru. Vodní a pěnové hasicí přístroje nejsou určeny pro hašení požárů elektrických zařízení. Práškové hasicí přístroje jsou velice univerzální a efektivní, a proto jsou nejrozšířenější. Drobný požár lze uhasit i přikrytím nehořlavou tkaninou, například koženým kabátem.

Prevence

Abyste předešli riziku požáru, případně jeho pozdnímu odhalení, je nutné dodržovat zásady protipožární prevence:

 1. Všechna plynová a elektrická zařízení musí být instalována a opravována odborně.
 2. Dbejte na pravidelné revize a údržbu plynových a elektrických zařízení a komínů.
 3. S plynovými a elektrickými zařízeními zacházejte opatrně.
 4. Udržujte únikové cesty průchodné.
 5. Vzduchotechniku opatřete požárně bezpečnostními zařízeními, zejména pak protipožárními klapkami, které zamezí šíření požáru potrubím.
 6. Používejte detektory plynů a kouřové hlásiče a pravidelně je kontrolujte.
 7. Mějte v budově dostatek hasicích přístrojů.
 8. Pravidelně školte své zaměstnance v oblasti PO.

V případě, že provozujete veřejnou nebo komerční budovu, je požární ochrana vaší zákonnou povinností. Za dodržování požárně bezpečnostních předpisů na pracovišti odpovídá zaměstnavatel. Domácnostem tuto povinnost zákon sice neukládá, nicméně důrazně doporučujeme instalaci autonomních požárních hlásičů, které vás na nebezpečí požáru včas upozorní. A právě včasná reakce je nejdůležitějším krokem k záchraně životů, zdraví i majetku.

Pomohl vám článek?

Podobné články

Chcete nechat komentář?